AKCJA AMBITION POWRACA NA NASZE SKLEPY!

PASSA i Ambition znów łączą siły! 💪
Akcja „Ambition z dbałością” powraca do naszych sklepów. Zasady są proste:
* za każde wydane 20 zł otrzymasz 1 naklejkę.
* zbierz 5 naklejek, otrzymasz rabat 50% na produkty TERRA marki Ambition!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Kolekcja TERRA ”

§1
Definicje
Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

1. Akcja Promocyjna – akcja promocyjna pod nazwą „Kolekcja TERRA ”, prowadzona w Sklepach w okresie od 01.10.2020 do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów, w ramach której Uczestnicy mogą dokonać zakupu Produktów Promocyjnych z rabatem po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator Passa Sp.zo.o. Sp.k . Plac Sobieskiego 15.4,37-100 Łańcut

3. Produkt Promocyjny – jeden z produktów marki AMBITION wymienionych w Załączniku nr 2, który Uczestnik może nabyć w Sklepach po cenie z rabatem po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. Rodzaje Produktów Promocyjnych, ich ceny, wysokość rabatu oraz ceny z rabatem określa Załącznik nr 2.

4. Katalog kolekcjonera – wydawana Uczestnikowi broszura, której wzór zawiera Załącznik nr 3, na której Uczestnik będzie mógł gromadzić i przyklejać Naklejki otrzymane za zakupy Produktów w Sklepach na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Naklejki – samoprzylepne naklejki z wizerunkiem logo AMBITION – wzór Naklejek zawiera Załącznik nr 3.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w Akcji Promocyjnej. Regulamin dostępny będzie w okresie trwania Akcji Promocyjnej w Punktach Obsługi Klienta w każdym ze Sklepów oraz na stronie internetowej www.grupapassa.pl .

8. Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zamierzający wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

§2
Postanowienia ogólne

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w Sklepach prowadzonych przez Organizatora.
2. Informacje o zasadach i szczegółach Akcji Promocyjnej będą zamieszczane w ogłoszeniach umieszczonych w specjalnie oznaczonych miejscach w Sklepach oraz na stronie internetowej www.grupapassa.pl
3. Akcja Promocyjna przeznaczona jest dla klientów Sklepów sieci PASSA

4. Akcja Promocyjna polega na umożliwieniu Uczestnikowi zakupu Produktu Promocyjnego z rabatem. Po zebraniu na Kuponie Kolekcjonera naklejek w ilości określonej w Załączniku nr 1.
5. Akcja Promocyjna będzie prowadzona w okresie 01.10.2020 r do 31.12.2020r Lub do wyczerpania zapasów. Naklejki będą wydawane od 01.10.2020 r do dnia 31.12.2020r Zakup Produktów Promocyjnych będzie możliwy od 01.10.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku lub do wyczerpania zapasów.
6. Udział w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

§3
Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej
1. W celu w wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien odebrać w jednym ze Sklepów Kupon kolekcjonera, na którym będzie mógł gromadzić Naklejki.
2. Kupony kolekcjonera będą dostępne nieodpłatnie w specjalnie oznaczonych miejscach w Sklepach przez cały okres trwania Akcji Promocyjnej
3. Uczestnik może posiadać więcej niż jeden Kupon kolekcjonera. Kupon kolekcjonera jest dokumentem na okaziciela.
4. Naklejki zebrane przez Uczestnika na więcej niż jednym Kuponie kolekcjonera nie podlegają zsumowaniu.
5. Za każde 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) wydane na zakup Produktów podczas jednej transakcji (potwierdzonej wydaniem paragonu fiskalnego) w okresie trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik otrzyma jedną Naklejkę. Nie jest możliwe sumowanie wartości zakupu Produktów z więcej niż jednego paragonu fiskalnego w celu otrzymania Naklejek. W programu wykluczone są wszystkie wyroby tytoniowe i alkoholowe.
6. Podczas jednej transakcji potwierdzonej wydaniem paragonu fiskalnego Uczestnik może otrzymać maksymalnie 100 Naklejek.
7. Naklejki nie podlegają wymianie na gotówkę.
8. Naklejki będą wydawane przez kasjera wraz z paragonem fiskalnym. Po wydaniu Uczestnikowi Naklejek kasjer dokona odpowiedniej adnotacji na paragonie fiskalnym.

Późniejsze wydanie Naklejek na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwe.
9. Zebrane Naklejki należy nakleić na Kuponie kolekcjonera.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę przez Uczestnika Katalogu kolekcjonera lub Naklejek. W takim przypadku zarówno Kupon kolekcjonera jak i dotychczas zgromadzone na nim Naklejki przepadają.
11. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzania, w okresie trwania Akcji promocyjnej, krótkoterminowych promocji, w ramach których Uczestnicy będą mogli otrzymać większą ilość Naklejek bądź uzyskać rabat określony w Załączniku nr 2 po zebraniu na Katalogu kolekcjonera mniejszej liczby Naklejek. O szczegółowych warunkach takich promocji Uczestnicy będą informowani w sposób określony w § 2 ust. 2.

§4
Zasady zakupu Produktów Promocyjnych
1. Produkty Promocyjne będą dostępne we wszystkich Sklepach i będą eksponowane w specjalnie oznaczonych miejscach.
2. Zebranie Naklejek w części Kuponu kolekcjonera dotyczącej danego Artykułu Promocyjnego uprawnia Uczestnika do zakupu jednej sztuki takiego Artykułu Promocyjnego po cenie z rabatem określonej w Załączniku nr 2.
3. Zakupu Produktów Promocyjnych Uczestnik może dokonać w każdym ze Sklepów w terminie od 01.10.2020 r do 31.12.2020 roku lub do wyczerpania zapasów.
4. W celu uzyskania rabatu na zakup Produktu Promocyjnego Uczestnik powinien przedstawić kasjerowi Kupon kolekcjonera z wymaganą ilością Naklejek naklejonych w części dotyczącej danego Produktu promocyjnego. Po dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego część Kuponu kolekcjonera z Naklejkami, za które został przyznany rabat, zostanie oznaczona jako wykorzystana i przekreślona przez Kasjera.
5. W całym okresie trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik może dokonać zakupu Produktów Promocyjnych w cenach regularnych określonych w Załączniku nr 2, tj. bez rabatu.
6. Rabat na zakup Produktów Promocyjnych nie zostanie udzielony jeżeli:
a) Naklejki znajdujące się na Katalogu kolekcjonera noszą znamiona podrobienia, przerobienia lub skopiowania,
b) Katalog kolekcjonera z Naklejkami jest zniszczony lub nieczytelny,
c) na Katalogu kolekcjonera nie znajduje się wymagana liczba Naklejek.

§5
Reklamacje
1. Każdemu Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji Promocyjnej z niniejszym Regulaminem, w czasie jej trwania lub nie później niż w terminie 30 dni od daty jej zakończenia. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej drogą pocztową na adres:
Plac Sobieskiego 15/4 ; 37-100 Łańcut

Z dopiskiem „Akcja promocyjna:
„Kolekcja TERRA ”

3. Reklamacja musi zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi nie więcej niż 21 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji, zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub podjęcia dodatkowych czynności przez Organizatora, okres rozpatrywania reklamacji może ulec stosownemu wydłużeniu. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o prowadzonym postępowaniu i określi nowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
6. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.

§6
Postanowienie końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni z piętnastodniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie w Sklepach oraz na stronie www.grupapassa.pl Ogłoszenie zmian w Regulaminie może również nastąpić przez ogłoszenie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji Promocyjnej w poszczególnych lub we wszystkich Sklepach, w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, pod warunkiem powiadomienia o tym Uczestników z 15-dniowym wyprzedzeniem, dokonanym poprzez ogłoszenie informacji o zakończeniu Akcji Promocyjnej w danym Sklepie lub Sklepach oraz na stronie internetowej www.grupapassa.pl .Zakończenie Akcji Promocyjnej przez Organizatora nie narusza praw Uczestników nabytych w okresie trwania Akcji Promocyjnej. W przypadku zakończenia Akcji Promocyjnej przez Organizatora, najpóźniej w terminie 60 dni od momentu ogłoszenia informacji o jego zakończeniu, Uczestnicy będą mieli prawo do zakupu Produktów Promocyjnych w cenie z rabatem po spełnieniu warunków jego otrzymania przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
3. Do postanowień Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Akcji promocyjnej będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki: