RODO

Klauzula informacyjna dla kontrahentów Passa Sp. z o.o. Sp. komandytowa prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych

W związku z nawiązywaną współpracą handlową, szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Pastwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

1. Administratorem Twoich danych osobowych ( ADO ) jest Passa Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łańcucie przy ul. Plac Sobieskiego 15/4, e-mail: biuro@grupapassa.pl
2. Na chwilę obecną nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) niezbędnym do realizacji umowy o współpracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwany dalej „RODO”;
b) wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych i księgowo- sprawozdawczych zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit. c ( np. w celach podatkowych);
c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego marketingu usług i produktów własnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d) czy ewentualnie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f RODO gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń .
4. Posiadasz prawo:
a) do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
b) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne lecz jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy o współpracy i dokonania czynności poprzedzających zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji łączącej nas umowy.
6. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Twoje dane w zakresie : nazwa obejmująca imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP , numer rachunku bankowego, adres e – mail oraz telefon.
7. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy oraz organy administracji publicznej, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi, w tym usługi transportowe, firmy dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego oraz Producenci i Dostawcy współpracujący z nami.
8. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
10. Podmiotami, któremu powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych danych, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są Producenci i Dostawcy celu świadczenia usługi w zakresie administrowania aplikacją wykorzystywaną do przesyłania danych na temat odsprzedaży i danych na temat zapasów produktów oraz w celu dokonywania rozliczeń finansowych między ADO a tymi podmiotami oraz podmioty świadczące dla nas usługi w zakresie dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego.
11. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Pastwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

1. Administratorem Twoich danych osobowych ( ADO ) jest Passa Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowaz siedzibą w Łańcucie przy ul. Plac Sobieskiego 15/4, e-mail: biuro@grupapassa.pl

2. Na chwilę obecną nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) niezbędnym do zawarcia umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”;
b) na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów rekrutacji przyszłych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
c) na podstawie przepisów prawa art. 22 ¹ § 1 ustawy kodeks pracy.

4. Posiadasz prawo:
a) do żądania od Passa Sp. z o.o. Sp.k. dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
b) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Twoje dane w zakresie określonym przepisami prawa – art. 22 ¹ § 1 ustawy kodeks pracy czyli : imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz dane kontaktowe i inne udzielone przez Ciebie na podstawie zgody w dokumentach aplikacyjnych.

6. Passa Sp. z o.o. Sp. k. nie udostępni Twoich danych osobowych innym podmiotom.

7. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 maksymalnie przez okres trwania rekrutacji lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż przez okres dwóch lat od dnia złożenia przez Ciebie dokumentów aplikacyjnych. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

9. Nie powierzyliśmy przetwarzania Twoich danych osobowych podmiotom przetwarzającym ( procesorom ) .

10. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Klauzula informacyjna dla pracowników Passa Sp. z o.o. Sp. komandytowa. z siedzibą w Łańcucie
Szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

1. Administratorem Twoich danych osobowych ( ADO ) jest Passa Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łańcucie przy ul. Plac Sobieskiego 15/4, e-mail: biuro@grupapassa.pl.
2. Na chwilę obecną nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) wykonywania łączącej nas umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „RODO”;
b) realizacji obowiązku przewidzianego w przepisach prawa na podstawie art. 22 ¹ § 2 i w zw. z art. 22 ¹ § 1 kodeksu pracy;
c) na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci numeru telefonu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Posiadasz prawo:
a) do żądania od Administratora Danych Osobowych ( ADO) dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
b) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Twoje dane: w zakresie określonym przepisami prawa – art. 22 ¹ § 2 w zw. z art. 22 ¹ § 1 ustawy kodeks pracy oraz dane osobowe w postaci numeru telefonu przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
6. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, ZUS, medycyna pracy, służba BHP, Biuro Rachunkowe, organy administracji publicznej, PFRON, ubezpieczyciel, Bank, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi, w tym firmy dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego .
7. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 maksymalnie przez okres lat pięćdziesięciu ( zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa ). Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
9. Podmiotami, któremu powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych danych, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są podmioty świadczące dla nas usługi w zakresie dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego oraz podmioty świadczące usługi z zakresu medycyny pracy, z zakresu BHP, Biuro Rachunkowe i podmioty świadczące usługi prawne.
10. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców Passa Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Łańcucie

Szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Pastwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

1. Administratorem Twoich danych osobowych ( ADO ) jest Passa Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łańcucie przy ul. Plac Sobieskiego 15/4, e-mail: biuro@grupapassa.pl

2. Na chwilę obecną nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) niezbędnym do realizacji łączącej nas umowy zlecenia , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”;
b) wypełnienia obowiązków, zgłoszeniowych i rozliczeniowych z ZUS, obowiązków podatkowo-rozliczeniowych i księgowo- sprawozdawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c ( np. w celach podatkowych);
c) na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f RODO gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Posiadasz prawo:
a) do żądania od Passa Sp. z o.o. Sp. k. dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
b) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Twoje dane w zakresie : imię i nazwisko, nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP , numer rachunku bankowego oraz adres e – mail lub telefon.

7. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, ZUS, Banki, Biuro Rachunkowe, podmioty świadczące dla nas usługi prawne a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi, w tym firmy dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego

8. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

10. Podmiotami, któremu powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych danych, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podmioty świadczące dla nas usługi w zakresie dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego, Biuro Rachunkowe, podmiot świadczący usługi prawne.

11. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

 

Klauzula informacyjna   w zakresie przetwarzania wizerunku

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Passa Sp.zo.o. Sp.k. z siedzibą w Łańcucie  przy Placu Sobieskiego 5/4  kontakt mailowy pod adresem: biuro@grupapassa.pl
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych, gdyż nie jest do tego zobowiązany przepisami prawa.
 3. Twoje dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacji o działalności Passa Sp.o.o.Sp.k.  i publikacji Twojego wizerunku w portalach społecznościowych , stronie www  na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Twoje dane osobowe wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie w tym celu.
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej biuro@grupapassa.pl
 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy.
 11. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PASSA SP.  ZO.O. SP.K GROMADZONYCH W ZWIĄZKU ZE  WSPÓŁPRACĄ HANDLOWĄ Z KONTRAHENTAMI

 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO” poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Passa Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Łańcucie, dotyczące

 

1)kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, którzy zawarli z Passa Sp. z o.o. sp. komandytową umowę o współpracy handlowej

2) osób fizycznych reprezentujących kontrahentów Passa z o.o. Sp. komandytowa

 

 

1. Administratorem w odniesieniu do w/w danych osobowych jest Passa Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Łańcucie przy ul. Sobieskiego 15/4, 37-100 Łańcut.

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej : biuro@grupapassa.pl

Korespondencję papierową należy natomiast wysyłać na adres: Passa Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Łańcucie przy ul. Sobieskiego 15/4, 37-100 Łańcut

 

 

2. Zakres przewarzanych Danych Osobowych może obejmować:

a. dane identyfikacyjne:

– w przypadku indywidualnego przedsiębiorcy: imię i nazwisko, adres zamieszkania,  nazwa, adres prowadzenia działalności, NIP, REGON, PESEL;

– w przypadku osoby reprezentującej klienta: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko,

– w przypadku wspólników spółki cywilnej: imię, nazwisko numer PESEL, adres zamieszkania wspólników, nazwa spółki, adres siedziby, NIP, REGON;

b. dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji;

c. dane bankowe kontrahenta: numer rachunku bankowego i nazwa banku kontrahenta;

d. dane finansowe kontrahenta : wypłacalność, zadłużenie;

e. dane sprzedażowe kontrahenta.

 

Dane Osobowe osób reprezentujących kontrahenta są pozyskiwane od tego kontrahenta. Kontrahent jest odpowiedzialny za poinformowanie tych osób o planowanym udostępnieniu ich danych do Passa Sp. z o.o. Sp. komandytowa oraz o zakresie i powodach tego udostępnienia. Podanie danych osób reprezentujących kontrahenta jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji Umowy.

 

 

3. Dane Osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych :

a) niezbędnym do realizacji umowy o współpracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych i księgowo- sprawozdawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c) celem organizowania współpracy, w tym prowadzenie działań marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Podanie danych w pkt. a i c jest dobrowolne lecz jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy o współpracy i dokonania czynności poprzedzających zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji łączącej nas umowy.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być współpracujące z Administratorem kancelarie prawne, operatorzy pocztowi, usługodawcy którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych, w szczególności firmy transportowe, dystrybutorzy, dostawcy narzędzi IT, firmy realizujące dla Administratora usługi księgowe, firmy consultingowe, firmy doradztwa podatkowego. Dane mogą zostać ujawnione także odbiorcom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa jak np. komornicy sądowi, KRD BIG SA.

 

 1. Administrator nie przetwarza danych osobowych poza obszarem EOG.

 

 1. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres obowiązywania zawartej z kontrahentem umowy, a po jej rozwiązaniu jeszcze przez okres przedawnienia roszczeń. W przypadku ewentualnego sporu sądowego Dane Osobowe będą przechowywane co najmniej do ostatecznego zakończenia postępowania w tej sprawie. Dla danych księgowych okres retencji wynosi natomiast 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.

Dane Osobowe osób fizycznych reprezentujących kontrahenta będą przechowywane co najmniej przez okres współpracy z klientem, w szczególności przez cały czas obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a kontrahentem przy czym Dane Osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń np. w związku z postępowaniem sądowym.

7. Osoba fizyczna, może skorzystać z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu lub sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b) prawa do żądania usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO ,

c) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18,

d) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Administratora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f – zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,

 

 

Ponadto osoba fizyczna, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2,                               00-193 Warszawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

.