Polityka prywatności aplikacji mobilnej

1. Wstęp
Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania pozyskanych od Państwa danych osobowych (w tym sposoby ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania) za pośrednictwem aplikacji mobilnej Grupy PASSA na urządzenia pracujące pod kontrolą systemów Android oraz iOS(zwana dalej Aplikacją mobilną) prowadzonej przez spółkę PASSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa z siedzibą w 37-100 Łańcut, ul. Plac Sobieskiego 15 lok. 4, REGON: 180769940, NIP: 8151795668.

Administratorem danych, w tym Państwa danych osobowych zgromadzonych w procesie korzystania z Aplikacji mobilnej jest PASSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa z siedzibą w 37-100 Łańcut, ul. Plac Sobieskiego 15 lok. 4, REGON: 180769940, NIP: 8151795668.

Wszystkie dane zebrane od Państwa w ramach akcji wykonywanych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej przetwarzane są w firmie ASSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa, zgodnie z obowiązującą Polityką Bezpieczeństwa Informacji – Ochrony Danych Osobowych, a także z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Spółka PASSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Aplikacji mobilnej oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

2. Rodzaje danych zbieranych automatycznie przez Aplikację mobilną
Aplikacja mobilna nie zbiera żadnych danych w sposób automatyczny, jeśli nie została na to udzielona zgoda przez Państwa podczas korzystania z aplikacji.

3. Rodzaje danych osobowych zbieranych przez Aplikację mobilną
Podczas korzystania z Aplikacji mobilnej aplikacja zbiera informacje o sieci sklepów, w jakiej najczęściej robią Państwo zakupy.

Podanie powyższych danych jest zawsze dobrowolne, lecz konieczne dla wykonywania pewnych czynności w obrębie Aplikacjj mobilnej.

4. Cel zbierania danych osobowych przez Stronę Internetową
Dane wymienione w punkcie 3 gromadzimy, aby zapewnić Państwu odpowiednio spersonalizowane treści prezentowane za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

5. Udostępnienie danych osobowych zebranych w ramach Strony Internetowej
Podane przez Państwa dane osobowe, które przetwarza spółka PASSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa nie będą udostępniane podmiotom trzecim w innych celach niż niezbędne do realizacji usługi oraz nie będą przekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych bez każdorazowej zgody z Państwa strony.

6. Podmioty, od których zależne jest funkcjonowanie Aplikacji mobilnej
Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store, Apple Appstore i Microsoft Store. PASSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google Play store, Apple Appstore i Microsoft Store oraz przestrzeganie przez nie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219) w ramach Google Play store , Apple Appstore oraz Microsoft Store.

7. Pytania i zastrzeżenia
Wszelkie pytania i zastrzeżenia mające związek z polityką prywatności należy kierować na adres aplikacja@grupapassa.pl