Ambition w sklepach Passa

Zbieraj naklejki i kupuj wyjątkowe produkty marki Ambition z 50% rabatem .

Jak wziąć udział w akcji?

– za każde wydane 20 zł w terminie od 15.11.2019r do 30.01.2020r otrzymasz przy kasie 1 naklejkę

– zbierz 5 naklejek i kup wybrany produkt Ambition z linii Gold z rabatem 50%

 – uzbierane naklejki można wykorzystać w terminie od 15 listopada 2019r do 30 stycznia 2020r lub do wyczerpania zapasów

 

 

REGULAMIN

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Kolekcja Ambition”

                                                                  

 • 1

Definicje

Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

 

 1. Akcja Promocyjna – akcja promocyjna pod nazwą „Ambition”, prowadzona w Sklepach Passa w okresie 15.11.2019 do 30.01.2020 r lub do wyczerpania zapasów, w ramach której Uczestnicy mogą dokonać zakupu Produktów Promocyjnych z rabatem po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator: Passa Sp.zo.o. Sp.k. ul.Plac Sobieskiego 15/4 , 37-100 Łańcut

 

 1. Produkt Promocyjny – jeden z produktów marki AMBITION wymienionych w Załączniku nr 2, który Uczestnik może nabyć w Sklepach po cenie z rabatem po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. Rodzaje Produktów Promocyjnych, ich ceny, wysokość rabatu oraz ceny z rabatem określa Załącznik nr 2.

 

 1. Katalog kolekcjonera – wydawana Uczestnikowi broszura, której wzór zawiera Załącznik nr 3, na której Uczestnik będzie mógł gromadzić i przyklejać Naklejki otrzymane za zakupy Produktów w Sklepach na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Naklejki – samoprzylepne naklejki z wizerunkiem logo AMBITION – wzór Naklejek zawiera Załącznik nr 3.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w Akcji Promocyjnej. Regulamin dostępny będzie w okresie trwania Akcji Promocyjnej w Punktach Obsługi Klienta w każdym ze Sklepów oraz na stronie internetowej (www.grupapassa.pl)
 4. Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zamierzający wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

 

 • 2

                                                              Postanowienia ogólne

 

 1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w Sklepach prowadzonych przez Organizatora.
 2. Informacje o zasadach i szczegółach Akcji Promocyjnej będą zamieszczane w ogłoszeniach umieszczonych w specjalnie oznaczonych miejscach w Sklepach oraz na stronie internetowej (www.grupapassa.pl)
 3. Akcja Promocyjna przeznaczona jest dla klientów Sklepów sieci
 4. Akcja Promocyjna polega na umożliwieniu Uczestnikowi zakupu Produktu Promocyjnego z rabatem. Po zebraniu na Kuponie Kolekcjonera naklejek w ilości określonej w Załączniku nr 1.
 5. Akcja Promocyjna będzie prowadzona w okresie 15.11.2019-30.01.2019r lub do wyczerpania zapasów. Naklejki będą wydawane od dnia 15.11.2019r roku. Zakup Produktów Promocyjnych będzie możliwy od dnia 30.01.2020 roku lub do wyczerpania zapasów.
 6. Udział w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

 • 3

Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

 1. W celu w wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien odebrać w jednym ze Sklepów Kupon kolekcjonera, na którym będzie mógł gromadzić Naklejki.
 2. Kupony kolekcjonera będą dostępne nieodpłatnie w specjalnie oznaczonych miejscach w Sklepach przez cały okres trwania Akcji Promocyjnej
 3. Uczestnik może posiadać więcej niż jeden Kupon kolekcjonera. Kupon kolekcjonera jest dokumentem na okaziciela.
 4. Naklejki zebrane przez Uczestnika na więcej niż jednym Kuponie kolekcjonera nie podlegają zsumowaniu.
 5. Za każde 20zł (słownie: dziesięć złotych) wydane na zakup Produktów podczas jednej transakcji (potwierdzonej wydaniem paragonu fiskalnego) w okresie trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik otrzyma jedną Naklejkę. Nie jest możliwe sumowanie wartości zakupu Produktów z więcej niż jednego paragonu fiskalnego w celu otrzymania Naklejek.
 6. Podczas jednej transakcji potwierdzonej wydaniem paragonu fiskalnego Uczestnik może otrzymać maksymalnie 100 Naklejek.
 7. Naklejki nie podlegają wymianie na gotówkę.
 8. Naklejki będą wydawane przez kasjera wraz z paragonem fiskalnym. Po wydaniu Uczestnikowi Naklejek kasjer dokona odpowiedniej adnotacji na paragonie fiskalnym.Późniejsze wydanie Naklejek na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwe.
 1. Zebrane Naklejki należy nakleić na Kuponie kolekcjonera.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę przez Uczestnika Katalogu kolekcjonera lub Naklejek. W takim przypadku zarówno Kupon kolekcjonera jak i dotychczas zgromadzone na nim Naklejki przepadają.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzania, w okresie trwania Akcji promocyjnej, krótkoterminowych promocji, w ramach których Uczestnicy będą mogli otrzymać większą ilość Naklejek bądź uzyskać rabat określony w Załączniku nr 2 po zebraniu na Katalogu kolekcjonera mniejszej liczby Naklejek. O szczegółowych warunkach takich promocji Uczestnicy będą informowani w sposób określony w § 2 ust. 2.

 

 • 4

Zasady zakupu Produktów Promocyjnych

 1. Produkty Promocyjne będą dostępne we wszystkich Sklepach i będą eksponowane w specjalnie oznaczonych miejscach.
 2. Zebranie Naklejek w części Kuponu kolekcjonera dotyczącej danego Artykułu Promocyjnego uprawnia Uczestnika do zakupu jednej sztuki takiego Artykułu Promocyjnego po cenie z rabatem określonej w Załączniku nr 2.
 3. Zakupu Produktów Promocyjnych Uczestnik może dokonać w każdym ze Sklepów w terminie 15.11.2019 – 30.01.2020r lub do wyczerpania zapasów.
 4. W celu uzyskania rabatu na zakup Produktu Promocyjnego Uczestnik powinien przedstawić kasjerowi Kupon kolekcjonera z wymaganą ilością Naklejek naklejonych w części dotyczącej danego Produktu promocyjnego. Po dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego część Kuponu kolekcjonera z Naklejkami, za które został przyznany rabat, zostanie oznaczona jako wykorzystana i przekreślona przez Kasjera.
 5. W całym okresie trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik może dokonać zakupu Produktów Promocyjnych w cenach regularnych określonych w Załączniku nr 2, tj. bez rabatu.
 6. Rabat na zakup Produktów Promocyjnych nie zostanie udzielony jeżeli:
 7. a) Naklejki znajdujące się na Katalogu kolekcjonera noszą znamiona podrobienia, przerobienia lub skopiowania,
 8. b) Katalog kolekcjonera z Naklejkami jest zniszczony lub nieczytelny,
 9. c) na Katalogu kolekcjonera nie znajduje się wymagana liczba Naklejek.

 

 • 5

Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji Promocyjnej z niniejszym Regulaminem, w czasie jej trwania lub nie później niż w terminie 30 dni od daty jej zakończenia. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej drogą pocztową na adres:

 HANDEL2@GRUPAPASSA.PL Z dopiskiem „Akcja promocyjna:„Kolekcja AMBITION

 

 1. Reklamacja musi zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi nie więcej niż 21 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 3. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji, zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub podjęcia dodatkowych czynności przez Organizatora, okres rozpatrywania reklamacji może ulec stosownemu wydłużeniu. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o prowadzonym postępowaniu i określi nowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 4. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.

 

 • 6

Postanowienie końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni z piętnastodniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie w Sklepach oraz na stronie (WWW.GRUPAPASSA.PL) Ogłoszenie zmian w Regulaminie może również nastąpić przez ogłoszenie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji Promocyjnej w poszczególnych lub we wszystkich Sklepach, w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, pod warunkiem powiadomienia o tym Uczestników z 15-dniowym wyprzedzeniem, dokonanym poprzez ogłoszenie informacji o zakończeniu Akcji Promocyjnej w danym Sklepie lub Sklepach oraz na stronie internetowej (WWW.GRUPAPASSA.PL) .Zakończenie Akcji Promocyjnej przez Organizatora nie narusza praw Uczestników nabytych w okresie trwania Akcji Promocyjnej. W przypadku zakończenia Akcji Promocyjnej przez Organizatora, najpóźniej w terminie 60 dni od momentu ogłoszenia informacji o jego zakończeniu, Uczestnicy będą mieli prawo do zakupu Produktów Promocyjnych w cenie z rabatem po spełnieniu warunków jego otrzymania przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 3. Do postanowień Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Akcji promocyjnej będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:

 

Pasja Wygrywania – II edycja

Od 1 lutego rusza w naszych sklepach Wielka Loteria PASSjA Wygrywania🎊
Oto zasady gry:
💰Zrób zakupy za min 30 zł
🍫Kup produkt biorący udział w LOTERII
📩Zachowaj i Zarejestruj paragon
Co tydzień będzie można wygrać atrakcyjne nagrody🎁
A nagrodą główną będzie 🚗 Citroen C3 

Zapraszamy na stronę loterii www.pasjawygrywania.pl

Dzień Dziecka w Besko

Dnia 4 czerwca 2018r odbyło się huczne Świętowanie Dnia Dziecka przy Alcie w Besko .

Dzień pełen atrakcji rozpoczął się o godzinie 9.00.

Program zabaw obejmował między innymi:

1. Muzyczna podróż po Świecie – gry , zabawy..

2. Koncert ,, Waldemar Wywrocki Dzieciom”

3.Animacje teatralne z teatrem ,,ARKANADA”

4.Malowanie buzi

5.Kreatywne baloniki

6.Animacje plastyczne i konkursy

7.Zjeżdżalnia i grill i wiele innych atrakcji…

 

WRĘCZENIE NAGRODY LOTERII PASJA WYGRYWANIA

1 maja odbyło się uroczyste wręczenie nagrody głównej Forda Fiesta dla zwycięzcy Loterii Pasja Wygrywania .

Samochód wygrał Pan Grzegorz z Krosna. Serdecznie gratulujemy!.

Piknik na Stadionie w Odrzykoniu 1 maja 2018 ZAPRASZAMY!

 

Serdecznie zapraszamy na Piknik, który odbędzie się 1 maja 2018 na Stadionie Piłkarskim w Odrzykoniu.
Podczas pikniku nastąpi uroczyste wręczenie zwycięzcy p. Grzegorzowi z miejscowości Bóbrka nagrody głównej Loterii ,,Passja Wygrywania”- FORDA FIESTA.

W tym dniu odbędą się również słynne zawody balonowe nad Krosnem więc warto ten dzień spędzić z nami.
Startujemy o 11 .00 rozgrywkami sportowymi.

ZAPRASZAMY!

Nowy sklep Delikatesy Alta

Zapraszamy do Nowego Sklepu Delikatesy Alta , Rymanów ul.Bieleckiego  17b.

Klienci mogą liczyć na liczne promocje i degustacje w terminie od 12-18.04.2018.

Zapraszamy!

 

Losowanie Pasja Wygrywania

6 kwietnia odbyło się losowanie Nagrody Głównej  Forda Fiesta w Loterii Pasja Wygrywania . Znamy już zwycięzcę Loterii Pasja Wygrywania. Czekamy na szczęśliwego zwycięzce po odbiór nagrody głównej .

Sprawdźcie, czy wygraliście. Możecie to zrobić klikając w adres: http://www.wyniki.smolar.pl/

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej loterii. Gratulujemy zwycięzcom!

Świętuj z nami 3 urodziny

Już 22 marca 2018r zapraszamy do Delikatesów Alta Besko , ul.Podkarpacka 3 na świętowanie 3 urodzin naszego sklepu.Zapraszamy na liczne promocje i degustacje.

 

Loteria PASSJA WYGRYWANIA

 Od 1 lutego rusza Loteria Passja Wygrywania

-Zrób zakupy za min 30zł -Kup produkt biorący udział w Loterii -zachowaj i zarejestruj paragon -Wygrywaj  co tydzień nagrody -Wygraj nagrodę główną FORD FIESTA !

Szczegóły w sklepach..

Otwarcie stacji paliw w Kraczkowej

 

Zapraszamy do sklepu Albatros w Kraczkowej, który powiększył  powierzchnię sprzedaży i otworzył stację paliw .W czwartek 11 stycznia ciekawe promocje i gratisy. Bardzo atrakcyjne ceny paliw. Zapraszamy …

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Nowa Placówka w Dębicy

Zapraszamy do nowej placówki Passy w Dębicy .

W sobotę 10 czerwca na naszych klientów czekają liczne promocje i degustacje ,a dla najmłodszych klientów warsztaty plastyczne , zabawy przy muzyce, bańki mydlane i wiele innych atrakcji .

Zapraszamy

 

Dzień Dziecka w Grybowie

Huczne Świętowanie Dnia Dziecka w Grybowie

 

Prowadzenie: Waldemar Wywrocki – autor piosenek dla dzieci, uczestnik cwierćfinałowego programu „Mam Talent TVN!”

10.00 – Rozpoczęcie, animacje muzyczne dla najmłodszych, konkurs na piosenkę itp.
10.30 – Największe przeboje zespołu „Gabcia i Przyjaciele” – ćwierćfinalistów IX edycji programu „Mam Talent TVN” w
wykonaniu Waldemara Wywrockiego – autora piosenek, założyciela oraz opiekuna artystycznego zespołu
11.30 – Bańki mydlane – warsztaty dla Dzieci z Klaunem DIXI
12.00 – „Figle Migle” – zaczarowane balonikowe ZOO z cyrkowcem – szczudlarzem cz.I
12.30 – Taniec z pomponami, fitness oraz konkursy sprawnościowo – rekreacyjne
13.00 – Konkurs plastyczny – „Mama Tato i Ja” – nagrody za udział
14.00 – „Figle Migle” – zaczarowane balonikowe ZOO z cyrkowcem – szczudlarzem cz.II
15.00 – Zabawy przy muzyce z Klaunetką PIXI i KLaunem DIXI

 

 

Passa w Bochni

Już 1 grudnia zapraszamy do nowej placówki w Bochni przy ul. Św. Kingi 1 , jest to 55 sklep zrzeszony w Grupie Polskich Sklepów Passa.

W dniu otwarcia czekają na klientów liczne promocje i degustacje , a od godz. 12 specjalne niespodzianki dla najmłodszych klientów .

  Delikatesy Bocheńskie mają powierzchnie 600 m i 3 stanowiska kasowe. Godziny otwarcia delikatesów: pon.-sob. 7.00-23.00, niedz. 8.00-23.00.

otwarcie_bochnia_mniejsze otwarcie_bochnia2_mniejsze otwarcie_bochnia3_mniejsza otwarcie_bochnia4_zmniejszone

TOSCANA od AMBITION 50% taniej – tylko w PASSA

We współpracy z Polską Grupą Sklepów PASSA firma DAJAR stworzyła akcję odbywającą się w całej sieci. Promocja potrwa w okresie: 10.11.2016-28.02.2017

W promocji dostępnych jest 12 produktów ze stylowej kolekcji TOSCANA marki AMBITION: szeroka oferta noży wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej (noże uniwersalne, nóż obierak, nóż do pieczywa, ostrzałka, nóż Szefa, nóż Santoku), wykonany z drewna bambusowego magnetyczny blok do noży oraz 4 deski do krojenia z drewna akacjowego z ciekawymi napisami.

Żeby zdobyć doskonałej jakości produkty wystarczy w dniach 10.11.2016-21.02.2017 r. dokonać zakupu w wybranych sklepach PASSA. Za każde wydane 20 zł klient otrzyma 1 naklejkę, a 5 naklejek upoważnia do zakupu atrakcyjnych akcesoriów kuchennych TOSCANA z 50% rabatem. Produkty można odebrać do dnia 28.02.2017 r.

dajar-2 

Nowe Placówki

W sobotę 1 października otworzyliśmy kolejne sklepy pod szyldem Passa.

Nowe Sklepy znajdziecie w miejscowościach Czermin, Klucze , Wola Mielecka, Borowej i Rzeszowie  tym samym Grupa Passa liczy już 54 placówki . 

Podczas uroczystego otwarcia na klientów czekały liczne promocje i konkursy .

Zapraszamy na zakupy .

delikatesy-rzeszow-pelczara

 

delikatesy-klucze delikatesy-czermin

 

1 2

 

Katalog Kuchennych Inspiracji – edycja zima 2016

Zachęcamy do obejrzenia kolejnej edycji Katalogu Kuchennych Inspiracji – edycja zima 2016. W tym wydaniu przepisy na proste i smaczne potrawy oraz zbiór ciekawych porad. Katalog jest dostępny bezpłatnie dla klientów w sklepach Grupy Passa.

Więcej

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej – Krosno 2016

W dniu 22 stycznia 2016 r. na hali sportowej MOSiR Krosno odbyła się kolejna edycja turnieju, zorganizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie oraz Dyrektora sieci Sklepów „S” pana Wiesława Mezglewskiego.

W V Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Halowej Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Dyrektora Sieci Sklepów „S” wzięło udział 8 drużyn. Wśród nich obrońca tytułu – Stredna Odborna Szkola Podnikania z Preśova oraz po rocznej przerwie ZSP Nr 3 z Krosna.
Więcej